سلامت

۱۵۷ میلیارد تومان برای ۴۷۶ هزار بیمه شده سلامت استان بوشهر هزینه شد

۱۵۷ میلیارد تومان برای ۴۷۶ هزار بیمه شده سلامت استان بوشهر هزینه شد اخبار سلامت…
ادامه مطلب