دارو

راهیابی ۳ فناور مرکز رشد گیاهان دارویی جهاددانشگاهی اردبیل در اختراعات برتر کشور

سرپرست معاونت فناوری مرکز رشد فناوری فرآورده‌های گیاهان دارویی جهاددانشگاهی استان اردبیل گفت: سه فناور…
ادامه مطلب